Działy

My, jako apteka szpitalna Kliniki Miejskiej Görlitz gGmbH, dbamy o wybór, zakupy, właściwe magazynowanie i dostawy leków, środków odurzających, roztworów do infuzji, preparatów krwiopochodnych, środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, rentgenowskich środków kontrastowych, płynnych i specjalnych preparatów odżywczych, środków pielęgnacyjnych i materiałów do zszywania na oddziały.
W naszym wykazie leków znajdują się wszystkie leki, które zgodnie z obecnym stanem wiedzy wykazują działanie terapeutyczne, a które zostały uznane jako konieczne i optymalne do leczenia pacjentów naszych stref zaopatrzenia. Powyższe stanowią 99 % wydawanych leków.
Powyższy wykaz stanowi wynik wniosków, dyskusji i postanowień komisji do spraw leków, która obraduje co kwartał.
Dodatkowo jesteśmy w stanie załatwić w krótkim terminie leki nie znajdujące się na liście.
Odpowiedzialności naszego działu podlega również opieka nad częścią asortymentu służb ratunkowych kraju związkowego Saksonii.

Lekarze i personel pielęgniarski kierują do nas, jako działu, zapytania wszelkiego rodzaju. Są to kwestie takie, jak wybór określonego leku, działania uboczne, interakcje z innymi lekami, dawkowanie, leki zagraniczne, alternatywne opcje terapeutyczne w razie niedoborów, zastosowanie leków, niekompatybilność w przypadku leków recepturowych i wiele innych.
Prowadzimy w tych sprawach wyczerpujące kwerendy za pomocą międzynarodowych baz danych, cyfrowych źródeł pierwotnych i wtórnych, jak i analogowych kompendiów.

Część pacjentów Miejskiej Kliniki Görlitz gGmbH codziennie zaopatrywana jest w leki za pomocą naszego systemu unit dose. Przyczynia się to do wzrostu bezpieczeństwa terapii pacjenta, do odciążenia personelu opiekuńczego i do obniżenia kosztów. Inne zalety to szybkie pakowanie leków i unikanie błędów przy ich wydawaniu, ponieważ wszystko kontrolowane jest przez skaner (skanowanie opakowania leku).
Farmaceuta zatwierdza stosowanie leków u danego pacjenta pod względem interakcji (oddziaływań wzajemnych) z innymi substancjami leczniczymi lub błędów w dawkowaniu, takich jak przedawkowanie lub dawkowanie zbyt niskie. Konieczne zmiany omawiane są z lekarzami i realizowane. Leki przekazywane są potem do automatu do komisjonowania, który pakuje poszczególne tabletki i kapsułki w małe torebki i opisuje torebki. Opisy zawierają informacje o nazwisku i dacie urodzenia pacjenta, oddział, nazwę leku, formę i kolor leku, nazwę producenta, serię leku, datę i godzinę przyjęcia, wskazówki dotyczące przyjęcia oraz nazwę i adres apteki klinicznej.
Zapakowane torebki są kontrolowane i dostarczane na oddziały.

Wytwarzanie leków w aptece dzieli się na wytwarzanie leków recepturowych i leków recepturowych na zapas. Leki recepturowe to leki indywidualne dla każdego pacjenta, wytwarzane pojedynczo, podczas gdy leki recepturowe na zapas są wytwarzane wcześniej, a ich jakość jest sprawdzana przed wydaniem przez aptekę. Rocznie wytwarza się ok. 22 000 preparatów.
Są to głównie leki dermatologiczne, jak maści, kremy, roztwory i zawiesiny, leki oftalmologiczne, jak krople i maści do oczu, leki rynologiczne, jak krople i tamponady do nosa, leki pediatryczne, jak kapsułki, czopki.
Dodatkowo nasz dział wytwarza preparaty do diagnostyki laboratoryjnej (zlecone reagenty) dla patologii i laboratorium.

Zgodnie z rozporządzeniem o działaniu aptek (ApBetrO) wszystkie substancje wyjściowe do produkcji leków recepturowych i recepturowych na zapas należy przed zastosowaniem sprawdzić. Substancje podstawowe stosowane w farmacji z reguły podlegają badaniom identyfikacyjnym. Badania takie przeprowadza się zgodnie z przepisowymi metodami obowiązującej farmakopei (kodeksu aptecznego) lub alternatywnymi, uznanymi przepisami kontrolnymi.
Taka procedura obowiązuje również dla wszystkich wytwarzanych leków recepturowych na zapas. Rocznie przeprowadza się u nas, w aptece szpitalnej, ponad 220 badań wstępnych oraz około 200 badań leków recepturowych na zapas.
Dodatkowo przeprowadzamy wyrywkowo kontrole leków gotowych. Badamy je za pomocą testów sensorycznych (wygląd, całość opakowania, zgodność serii, data przydatności do spożycia na blistrach i na opakowaniu, ...). W razie wad, niezgodności lub reklamacji zgłaszamy to odpowiedniemu urzędowi i przedsiębiorstwu farmaceutycznemu.

Cytostatyki to bardzo silnie działające substancje lecznicze, stanowiące grupę leków nieodzownych do leczenia chorób onkologicznych. Dodatkowo mają one jednak wysoki potencjał zagrożeń (CMR - karcynogenne, mutagenne, reprotoksyczne), co, w razie niewłaściwego stosowania może stanowić niebezpieczeństwo dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego i pracowników apteki. Dla zapewnienia ochrony zarówno produktu, jak i ludzi, produkcja indywidualnych dla każdego pacjenta aseptycznych preparatów odbywa się w naszych pomieszczeniach posiadających certyfikat GMP.
Nasz dział od 1994 roku, w ścisłej współpracy z oddziałami onkologicznymi, lekarzami i personelem pielęgniarskim, zaopatruje pacjentów Kliniki Miejskiej i innych instytucji w gotowe do aplikacji preparaty cytostatyczne. W naszym zespole pracują farmaceuci i technicy farmacji o wysokich kwalifikacjach zawodowych i długoletnim doświadczeniu. Dzięki temu cały proces produkcji jest standaryzowany - obejmuje wytwarzanie, etykietowanie i pakowanie.
W roku 2010 przeprowadziliśmy się do nowych pomieszczeń produkcyjnych z odpowiednimi śluzami osobowymi i materiałowymi oraz ustawowo wymaganej technologii zabezpieczeń. Tutaj odbywa się teraz indywidualna dla każdego pacjenta realizacja zleceń lekarskich z jednoczesną kontrolą wiarygodności z zastosowaniem specjalnego programu komputerowego. Ten sam program znajduje również zastosowanie do dokumentacji i archiwizacji danych pacjentów i produkcji.
Produkcja odbywa się na zasadach oszczędności materiałów oraz odpowiedniego sortowania i utylizacji odpadów.
Jednocześnie codziennie sprawdzamy nasz sposób pracy za pomocą mikrobiologicznej próby ślepej z cotygodniowym monitoringiem mikrobiologicznym strefy produkcji.
Oferujemy szkolenia dla naszych pracowników i personelu oddziałowego na temat bezpiecznego obchodzenia się z cytostatykami.