Informacje o ochronie danych osobowych dla aplikujących o pracę zgodnie z przepisami art. 13, 14 rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO

Szanowni Państwo,

cieszymy się, że interesują się Państwo naszą kliniką i aplikują lub aplikowali o pracę u nas. Przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Aby przetworzyć Państwa aplikację, klinika zbiera, przetwarza i korzysta z danych o Państwa osobie zebranych w procesie aplikacji. Poniżej chcemy poinformować Państwa, zgodnie z RODO, o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH
Girbigsdorfer Straße 1 – 3, 02828 Görlitz;
E-mail: gf@klinikum-goerlitz.de

Dalsze informacje na temat naszej kliniki, dane osób upoważnionych do reprezentacji oraz dalsze możliwości kontaktu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.klinikum-goerlitz.de

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:

RPM Datenschutz UG (z ograniczoną odpowiedzialnością)
Struve Str. 15, 02826 Görlitz
E-Mail: datenschutz@klinikum-goerlitz.de

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane podane przez Państwa są przetwarzane wyłącznie do celów procesu aplikacji. Klinika zapisuje i przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Aplikacje otrzymane przez nas drogą pocztową lub mailową są rejestrowane i przetwarzane dla procesu aplikacji. Zgodne z przepisami przetworzenie Państwa aplikacji warunkuje rejestrację Państwa danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Aplikacje otrzymane przez nas drogą pocztową lub mailową są rejestrowane, przechowywane i przetwarzane dla procesu rekrutacji. Aplikujący drogą mailową otrzymują drogą mailową informację o dotarciu aplikacji do kliniki.
Następujące dane osobowe są przez nas rejestrowane, przetwarzane i wykorzystywane:

  • dane dotyczące osoby (forma zwracania się, tytuł, imię, nazwisko, płeć, miejsce urodzenia, obywatelstwo)
  • dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejsce zamieszkania)
  • dane komunikacyjne (numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres mailowy)
  • przebieg drogi kształcenia / pracy zawodowej
  • dowody kwalifikacji (świadectwa, certyfikaty, inne kwalifikacje)
  • poświadczenie niekaralności, o ile jest konieczne dla danego stanowiska.

 

Przetwarzamy i korzystamy również z danych osobowych szczególnego rodzaju, zwłaszcza określających wyznanie, niepełnosprawność i status rodzinny, o ile jest to konieczne na podstawie wymogów prawnych lub wymagane dla decyzji o ustanowieniu stosunku zatrudnienia lub jego realizacji.

Podstawa prawna / uzasadniony interes

Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych w niniejszym procesie aplikacji stanowi przede wszystkim § 26 BDSG (Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych) w obowiązującej wersji. Zgodnie z nim dopuszczalne jest przetwarzanie tych danych osobowych, które są wymagane w związku z decyzją o ustanowieniu stosunku zatrudnienia. Jeżeli po zakończeniu procesu aplikacji dane byłyby konieczne do ew. działań prawnych, może nastąpić przetwarzanie danych na podstawie przesłanek art. 6 RODO, szczególnie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt. f) RODO. Nasz interes polega wtedy na wysuwaniu lub obronie roszczeń.

Jak długo dane są przechowywane?

Państwa dane osobowe są przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji oraz 7 miesięcy po jego zakończeniu, potem są usuwane.
Jeżeli w ramach procesu aplikacji otrzymają Państwo pracę, Państwa dane osobowe zostaną przeniesione z systemu aplikacji do naszego systemu informacji personalnej.
W przypadku aplikacji z własnej inicjatywy Państwa dane są przechowywane za Państwa zgodą najwyżej 36 miesięcy.

Jakim odbiorcom przekazujemy dane?

Rekrutacja odbywa się we współpracy z działem kadr, odpowiednimi działami fachowymi oraz ich przełożonymi, ew. z radą zakładową. Państwa dane po otrzymaniu przez nas Państwa aplikacji są przeglądane w związku ze stanowiskiem do obsadzenia przez dział kadr i przełożonego odpowiedniego działu. Następnie ustala się dalszy przebieg rekrutacji. Dostęp do Państwa danych mają w klinice zasadniczo tylko te osoby, którym jest to potrzebne dla należytego przebiegu naszego procesu rekrutacji.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Dla bezpieczeństwa Państwa dane podczas przekazywania drogą elektroniczną / mailową są zaszyfrowane. Podejmujemy liczne środki ostrożności, służące ochronie Państwa danych i zapobiegające ich wykorzystaniu z zewnątrz. Wykorzystujemy do tego celu takie środki jak firewalls, programy do obrony przed hakerami oraz manualne środki ostrożności. Nasi pracownicy, jak i osoby trzecie zajmujące się przetwarzaniem danych (usługodawcy zewnętrzni) oraz nasi pozostali kontrahenci są zobowiązani do zachowania tajności danych.  

Gdzie dane są przetwarzane?

Dane są przetwarzane wyłącznie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Jakie mają Państwo prawa?

Mają Państwo prawo do otrzymania informacji o przetwarzanych u nas danych dotyczących Państwa osoby. W przypadku nieosobistego zapytania o informację prosimy Państwa o zrozumienie, że będziemy ew. wymagać od Państwa dowodów poświadczających, że są Państwo osobą, za którą się podają. Mają Państwo również prawo do sprostowania lub skasowania, lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile jest to uregulowane ustawowo. Ponadto mają Państwo, w ramach przepisów ustawowych, prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. To samo obowiązuje dla prawa do przekazywania danych.

Sprzeciw, zapytanie o informację oraz otwarte pytania należy kierować drogą pocztową na adres działu kadr
Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH,
Girbigsdorfer Str. 1-3,
02828 Görlitz
lub
mailowo na adres bewerbungen@klinikum-goerlitz.de.

Prawo do zażalenia w organie nadzorczym:

Mają Państwo prawo zwrócić się ze skargą do organu nadzorczego, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych z punktu widzenia prawa do ochrony danych nie jest dopuszczalne. W kraju związkowym Saksonii właściwy organ nadzorczy to:

Sächsischer Datenschutzbeauftragter; Postfach 11 01 32; 01330 Dresden; www.saechsdsb.de.


Stan: październik 2019