Informacja o ochronie danych osobowych na imprezach i wydarzeniach zgodna z wytycznymi art. 13 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)


Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ma dla Kliniki Miejskiej Görlitz gGmbH – dalej nazywanej kliniką – ogromne znaczenie. Aby zagwarantować Państwu pełną informację o przetwarzaniu ich danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH
Girbigsdorfer Straße 1 – 3, 02828 Görlitz
E-mail: gf@klinikum-goerlitz.de
Internet: www.klinikum-goerlitz.de

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

RPM Datenschutz UG (z.o.o)
Struvestr. 15, 02826 Görlitz
E-Mail: datenschutz@klinikum-goerlitz.de

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Kiedy zgłaszasz swój udział w wydarzeniu organizowanym przez klinikę, gromadzimy Twoje dane osobowe. Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizyczne. (Art. 4 ust. 1 RODO).
Na wydarzeniu w klinice rejestrujemy z reguły tytuł, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz/lub adres mailowy, dane dotyczące Twojej pozycji zawodowej, włączając firmy. W przypadku imprez płatnych rejestrujemy ew. dane dotyczące płatności, dane o ruchu – nazwisko właściciela konta, nazwę banku, numer konta, jego przeznaczenie, dane dotyczące Twojej pozycji zawodowej, włączając firmy. Ponadto w ramach naszych imprez robimy zwykle zdjęcia i/lub nagrania wideo.

Twoje dane osobowe są z reguły zbierane przez nas w trakcie rejestracji na nasze wydarzenie.

Cele przetwarzania i podstawa prawna.

Przetwarzanie danych służy dla organizacji i przeprowadzenia wydarzeń przygotowanych przez nas, na które się zapisujesz, jak również w tworzeniu public relations kliniki.
Podstawę prawną stanowią tu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dotyczące organizacji i realizacji jak również art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) dotyczące public relations.
Jeśli w trakcie wydarzenia organizowanego przez klinikę są robione zdjęcia i/lub nagrania wideo, służą one dla wewnętrznej dokumentacji imprez kliniki. Mają na celu tworzenie public relations kliniki w formie publikacji prasowych, umieszczeniu ich w intranecie kliniki, w Internecie (np. na stronie głównej, Facebooku, Twitterze, You Tube itd.) lub w naszych publikacjach ukazujących się w formie drukowanej.

Jeżeli w trakcie wydarzenia są robione fotografie i/lub nagrania wideo, zostaniesz o tym wyraźnie powiadomiony przy wstępie na imprezę. W wypadku, jeśli nie życzysz sobie żadnych zdjęć, powiadom o tym na miejscu fotografa/fotografkę.

Podstawa prawna dotycząca robienia zdjęć i nagrań wideo to art. 6 ust. 1 lit f) i jeżeli istnieje Twoja zgoda również art. 6 ust. 1 lit a).

Czas przechowywania

Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak są one konieczne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Później następuje ich usunięcie, o ile nie jest to sprzeczne z prawnym obowiązkiem ich przechowywania, np. 10 lat w wypadku faktury, poczynając od końca roku sprawozdawczości finansowej/końca roku rozliczeniowego. Jeżeli życzysz sobie usunięcia Twoich danych, zrobimy to natychmiast, o ile nie jest to w sprzeczności z prawnym obowiązkiem ich przechowywania.

Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe nie będą bez Twojego zezwolenia udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych wcześniej w tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub jeżeli jest to dozwolone lub wymagane prawnie.

Przekazywanie do krajów trzecich

Zasadniczo nie przesyła się Twoich danych osobowych do innych krajów. Wyjątek stanowi ogólnoświatowa możliwość pobrania tworzonych w ramach public relations (szczególnie przez Internet) naszych publikacji, które mogą być również pobierane w innych krajach. Dzieje się tak jednak tylko w wypadku, jeżeli Twoje dane personalne są przedmiotem takiej publikacji.

Prawa osoby zainteresowanej, której dane dotyczą

Osoba zainteresowana ma następujące prawa:

  • Prawo do informacji (art. 15)
  • Prawo do sprostowania (art. 16)
  • Prawo do usunięcia danych (art. 17)
  • Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania (art. 18)
  • Prawo do przenoszenia danych (art. 20)
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21)

Jeżeli chcesz dochodzić tych praw, skorzystaj proszę, z wyżej podanych danych kontaktowych.

Cofnięcie zgody

Możesz w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę, ze skutkiem w przyszłości. Nie trzeba podawać powodów. Taki sprzeciw nie dotyczy przetwarzania dokonywanego zgodnie z prawem, przed cofnięciem zgody.
Prawo do wniesienia zażalenia w organie nadzorczym
Masz prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorczym, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbyło się w sposób niedozwolony. Zażalenie do urzędu nadzorczego może być nieformalne. W kraju związkowym Saksonii organem właściwym jest

Sächsischer Datenschutzbeauftragter;
Devrientstraße 5; 01067 Dresden
www.saechsdsb.de

Z serdecznymi pozdrowieniami

Twoja klinika

Aktualizacja: sierpień 2019